Rezygnacja z kredytu hipotecznego — warunki i konsekwencje

Wydaje się, iż decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, szczególnie w dobie wysokich stóp procentowych oraz jeszcze wyższej inflacji, musi być przemyślana, a wszystkie jej szczegóły ustalone pomiędzy kredytobiorcami i bankiem. Życie kreśli jednak różne scenariusze i może się zdarzyć, iż nagle zechcemy zrezygnować z kredytu hipotecznego, chociażby na skutek wydarzeń losowych. Czy taki krok jest w ogóle możliwy? W jakim terminie można zrezygnować z umowy kredytu hipotecznego i jak wygląda ta procedura? Co ze zwrotem kosztów kredytowych poniesionych przez klienta? Czy można wypowiedzieć hipotekę po kilku latach? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule, zapraszamy do lektury.

W jakim terminie można zrezygnować z umowy kredytu hipotecznego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a szczególnie ustawą o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017 roku, kredytobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od kredytu hipotecznego, bez podawania konkretnej przyczyny, w ciągu 2 tygodni od jego zaciągnięcia.

Powyższe znajduje swoje zastosowanie również w przypadku pożyczek i kredytów konsumenckich.

Rezygnacja z kredytu hipotecznego — procedura

Osoby, które chcą zrezygnować z kredytu hipotecznego, powinny rozpocząć tę procedurę od złożenia na piśmie oświadczenia woli. Oznacza to przedłożenie chęci rezygnacji z zaciągniętego zobowiązania finansowego. Musi ono zostać sporządzone na piśmie, a taki dokument powinien stanowić załącznik do umowy kredytowej.

Jeśli nie znajdziesz wspomnianego oświadczenia woli wraz z umową kredytową, powinien on znajdować się na stronie internetowej kredytodawcy. Niektóre banki umożliwiają również złożenie oświadczenia woli o rezygnacji z zaciągniętego kredytu przez internet. Ostatecznie, takie pismo może zostać napisane własnoręcznie.

Podpisany dokument należy dostarczyć osobiście do placówki banku lub wysłać listem poleconym priorytetowym na jego adres korespondencyjny.

Zwrot kosztów kredytowych poniesionych przez klienta

Zgodnie ze wspomnianą na wstępie ustawą o kredycie hipotecznym, kredytobiorca nie ponosi jakichkolwiek kosztów, które byłyby związane z samym odstąpieniem od umowy o zaciągnięciu hipoteki. Oczywiście, jeśli zachowa on ustawowy termin dwóch tygodni.

Co więcej, klient zobowiązany jest do zwrotu całości przydzielonego kredytu hipotecznego, wraz z odsetkami naliczonymi od dnia przyznania hipoteki do daty jego spłaty, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o odstąpienie od umowy. Za dzień spłaty uznaje się dzień, w którym pieniądze trafiają z powrotem do banku. Wspomniane odsetki zależą więc od sumy kredytu, wysokości oprocentowania oraz okresu czasu, jaki upłynął od ich pożyczenia do zwrotu.

Warto zaznaczyć, iż kredytobiorca, w związku z rezygnacją z kredytu hipotecznego, ma pełne prawo wystąpić do banku z wnioskiem o zwrot prowizji. Niepotrzebne będzie do tego powództwo o ustalenie zobowiązania.

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego po kilku latach

Bank ma pełne prawo do zerwania umowy kredytu hipotecznego w dowolnym momencie, jeśli uzna, że kredytobiorca naruszył zasady porozumienia, na przykład nie dotrzymując harmonogramu spłaty. Jednak czy istnieje możliwość, aby to osoba, która zaciągnęła hipotekę, mogła złożyć wypowiedzenie umowy po kilku latach spłaty kredytu? Niestety, w bardzo ograniczonych przypadkach.

Co do zasady, kredytobiorca może bez żadnych konsekwencji wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Po tym terminie jest to niestety niemożliwe, z wyłączeniem sytuacji, kiedy to zapisy umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, stanowią inaczej. Jest to jednak promil sytuacji, a banku nie interesuje nawet rozwód przy wspólnym kredycie. Właśnie dlatego warto pomyśleć o wszystkich za i przeciw przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania finansowego.